سیدمحمد حسینی
سیدمحمد حسینی

نام پدر: سید احمد

تاریخ تولد: ۴۰/۰۱/۰۱

تاریخ شهادت: ۶۰/۱۰/۰۴

محل شهادت: سرپل زهاب

مشخصات

استان : مازندران

آبادی : لسفیجان

دین : 1

تحصیلات : 3

نام مادر : سیده شهربانو حسینی

شهرستان : نور

شغل :

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته :

بخش : چمستان

وضعیت تاهل : 1

نوع عضویت : ارتش - سرباز

مسئولیت : : لشگر 81 زرهی کرمانشاه

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 2

نام پدر : سید احمد

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : ۶۰/۱۰/۰۴

نحوه شهادت : درگیری با منافقین و اصابت ترکش

محل شهادت : سرپل زهاب

عملیات :

موضوع شهادت : 1

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی : نانوا کلا

شهرستان : نور

تاریخ تدفین : ۶۰/۱۰/۱۲

بخش : چمستان

گلزار : امامزاده بلال نانوا کلا

شهر : نور

زندگی نامه

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت