سیدمهدی حسینی
سیدمهدی حسینی

نام پدر: سید ابراهیم

تاریخ تولد: ۴۴/۰۲/۰۹

تاریخ شهادت: ۶۴/۰۷/۰۴

محل شهادت: پنجوین عراق

مشخصات

استان : مازندران

آبادی : بلده نور

دین : 1

تحصیلات : 2

نام مادر : فاطمه سلطان احمدی

شهرستان : نور

شغل :

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته : لشگر 88 زرهی زاهدان

بخش : بلده

وضعیت تاهل : 1

نوع عضویت : ارتش - سرباز

مسئولیت :

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 2

نام پدر : سید ابراهیم

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : ۶۴/۰۷/۰۴

نحوه شهادت : اصابت ترکش

محل شهادت : پنجوین عراق

عملیات :

موضوع شهادت : 1

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی : بلده

شهرستان : نور

تاریخ تدفین :

بخش : بلده

گلزار : بلده

شهر : نور

زندگی نامه

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت