سیدجعفر حسنی
سیدجعفر حسنی

نام پدر: سید جلیل

تاریخ تولد: ۴۲/۰۳/۰۲

تاریخ شهادت: ۶۵/۰۸/۲۲

محل شهادت: کردستان

مشخصات

استان : مازندران

آبادی : رزن

دین : 1

تحصیلات : 2

نام مادر : زهرا حسینی

شهرستان : نور

شغل :

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته : اداری

بخش : بلده

وضعیت تاهل : 1

نوع عضویت : انتظامی - سرباز

مسئولیت :

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 3

نام پدر : سید جلیل

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : ۶۵/۰۸/۲۲

نحوه شهادت : درگیری با منافقین

محل شهادت : کردستان

عملیات :

موضوع شهادت : 1

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی : رزن

شهرستان : نور

تاریخ تدفین : ۶۵/۰۸/۲۶

بخش : بلده

گلزار : رزن

شهر : نور

زندگی نامه

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت