فضل الله حبیبی
فضل الله حبیبی

نام پدر: نبی

تاریخ تولد: ۳۴/۰۸/۰۸

تاریخ شهادت: ۶۰/۰۹/۰۹

محل شهادت: بستان

مشخصات

استان : مازندران

آبادی : ناتل

دین : 1

تحصیلات : 3

نام مادر : طوبی احمدی

شهرستان : نور

شغل : نظامی

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته : آماد

بخش : ناتل

وضعیت تاهل : 2

نوع عضویت : ارتش - کادر

مسئولیت : لشگر 92 زرهی اهواز

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 2

نام پدر : نبی

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : ۶۰/۰۹/۰۹

نحوه شهادت : اصابت ترکش

محل شهادت : بستان

عملیات : عملیات طریق القدس

موضوع شهادت : 1

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی : ناتل

شهرستان : نور

تاریخ تدفین : ۶۰/۰۹/۱۳

بخش : ناتل

گلزار : ناتل

شهر : نور

زندگی نامه

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت