سیدیحیی چنبور(پورحسنی)
سیدیحیی چنبور(پورحسنی)

نام پدر: سیدیعقوب

تاریخ تولد: ۴۲/۰۴/۰۳

تاریخ شهادت: ۶۲/۰۸/۰۲

محل شهادت: مریوان

مشخصات

استان : مازندران

آبادی : تیرستان

دین : 1

تحصیلات : 2

نام مادر : بلقیس رسولی

شهرستان : نور

شغل : دامداری

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته : آماد

بخش : بلده

وضعیت تاهل : 1

نوع عضویت : ارتش - سرباز

مسئولیت :

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 2

نام پدر : سیدیعقوب

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : ۶۲/۰۸/۰۲

نحوه شهادت : اصابت ترکش به کمر

محل شهادت : مریوان

عملیات : عملیات والفجر 4

موضوع شهادت : 1

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی : تیرستان

شهرستان : نور

تاریخ تدفین : 1362/08/0

بخش : بلده

گلزار : تیرستان

شهر : نور

زندگی نامه

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت