اسدالله اعلاء
اسدالله اعلاء

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: ۴۳/۰۳/۰۳

تاریخ شهادت: ۶۲/۱۱/۲۶

محل شهادت: سردشت

مشخصات

استان : مازندران

آبادی : شهرکلا

دین : 1

تحصیلات : 2

نام مادر : مریم باقری

شهرستان :

شغل :

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته :

بخش :

وضعیت تاهل : 1

نوع عضویت : انتظامی - سرباز

مسئولیت :

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 2

نام پدر : محمد

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : ۶۲/۱۱/۲۶

نحوه شهادت : درگیری با ضد انقلاب

محل شهادت : سردشت

عملیات : کردستان

موضوع شهادت : 1

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی : شهرکلا

شهرستان :

تاریخ تدفین : ۶۲/۱۱/۲۹

بخش :

گلزار : شهرکلا

شهر : نور

زندگی نامه

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت