نادر اصغری
نادر اصغری

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: ۴۶/۰۱/۰۱

تاریخ شهادت: ۶۷/۰۴/۰۴

محل شهادت: جفیر

مشخصات

استان : مازندران

آبادی : گیلانده

دین : 1

تحصیلات : 2

نام مادر : فاطمه صغری عبد اللهی

شهرستان :

شغل : اصناف

مذهب : 1

رشته تحصیلی :

رسته : پیاده

بخش : چمستان

وضعیت تاهل : 1

نوع عضویت : ارتش - سرباز

مسئولیت :

کد شهید :

شهر : نور

جنسیت : men

یگان : 2

نام پدر : محمد

تخصص :

شناسنامه شهادت

تاریخ شهادت : ۶۷/۰۴/۰۴

نحوه شهادت : اصابت تیر

محل شهادت : جفیر

عملیات :

موضوع شهادت : 1

شناسنامه تدفین

استان : مازندران

آبادی : گیلانده

شهرستان :

تاریخ تدفین : ۶۷/۰۴/۳۰

بخش : چمستان

گلزار : بهشت کریم

شهر : نور

زندگی نامه

وصیت نامه

خاطرات

تصاویر
ویدیو
صوت